• language:

Pomiary instalacji elektrycznych

Firma Anteo wykonuje następujące pomiary elektryczne:
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia