• language:

Prace elektryczne

Firma Anteo prowadzi prace związane wykonawstwem, pomiarami i konserwacją instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.

Wykonujemy:
  • Linie kablowe
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje odgromowe i uziemiające
  • Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

  •